Хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм, журам

Д/д

Үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх хууль, журмын нэр

1.

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/571?lawid=571

2.

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/9243?lawid=9243

3.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/9242?lawid=9242

4.

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/11191?lawid=11191

3.

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам

 

http://www.frc.mn/resource/frc/Document/2020/04/01/cobdomicek63y8gd/266.pdf

4.

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хөрөнгийн багцыг тусгай тэмдэглэл хийж бүртгэх тухай журам

 

http://www.frc.mn/resource/frc/Document/2020/04/01/7qpscw2blsir4tnt/167.pdf

5.

Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам

http://www.frc.mn/resource/frc/Document/2020/03/31/540a8e0kuylvgsmi/4.pdf

6.

Зохицуулалттай этгээдийн эрсдэлийн сангийн журам

http://www.frc.mn/resource/frc/Document/2020/03/31/jq8l760u5t0pdyxj/1.pdf

7.

Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах журам

http://www.frc.mn/resource/frc/Document/2020/03/31/mnj8oipyz78q1cz9/5.pdf

8.

Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэх, өвлүүлэх тухай журам

http://www.frc.mn/resource/frc/Document/2020/03/31/0emrqpitu2akw6d8/18.pdf

9.

Үнэт цаасны зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх журам

 

http://www.frc.mn/resource/frc/Document/2020/03/31/onkr5any81n7hsjl/9.pdf

 

10.

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч тусгай зөвшөөрөл бүхий этгээдээс төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай журам

http://www.frc.mn/resource/frc/Document/2020/03/31/71l9urv9m6ajzuck/8.pdf

Хуваалцах

Валютын ханш Зээлийн тооцоолуур Мессенжер