• Барилгын санхүүжилт, хөрөнгийн зах зээл, орон сууцны зээл
    Орон сууцны санхүүжилтийн шинэ шийдэл
  • Төсөл хэрэгжүүлэгч, санхүүжүүлэгч талуудтай хамтран ажиллана.
    Хамтын ажиллагаа
  • Үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа
    Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас